Nasza strona jest obecnie poddawana pracom konserwacyjnym oraz aktualizacji.
Niektóre funkcje mogą być niedostępne.

Obniżenie wpłat na PFRON

Zasady obniżania wpłat na PFRON

informacje dla kontrahentów ZAZ Goleniów​

Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.
Powyższe wpłaty na Fundusz ulegają obniżeniu z tytułu zakupu produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wytworzonej lub świadczonej przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do: znacznego stopnia niepełnosprawności lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych w wysokości co najmniej 30%, zwanego dalej „sprzedającym”.

Takim pracodawcą jest Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie.

Warunkiem obniżenia wpłaty jest:

Obniżenie wpłaty przysługuje do wysokości 50% wpłaty na Fundusz, do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu. Przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia może być uwzględniana we wpłatach na Fundusz przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2016 poz.2046, ze zmianami, ostatnia zmiana: Dz.U. z 2018 r., poz. 1076)

Jeśli Masz pytania skontaktuj się z nami

KONTAKT

Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie
ul. Produkcyjna 3, Łozienica
72-100 Goleniów

Dane do wystawiania faktur:

Nabywca:
Gmina Goleniów
pl. Lotników 1 72-100 Goleniów
NIP: 856-000-89-81
Odbiorca:
Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie
ul. Produkcyjna 3, Łozienica
72-100 Goleniów
NIP: 856-189-45-71
REGON: 381758010