Kooperacja

ZAZ Goleniów jest niezależnym i samodzielnym projektem.
Działając na rzecz wspierania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, podjęliśmy czynności promujące i wspierające ZAZ-y w całej Polsce.

Naszym założeniem jest wymiana wiedzy i doświadczeń, wspólna promocja usług i produktów oraz współpraca polegająca na zaopatrywaniu się, w możliwie największym stopniu, w innych Zakładach Aktywności Zawodowej.

 

II spotkanie ZAZ-ów / Juchowo

24-25 czerwca 2019 r. odbyło się drugie spotkanie Zakładów Aktywności Zawodowej z województwa zachodniopomorskiego.
Kolejne, drugie już spotkanie ZAZ-ów zostało zorganizowane w niezwykle malowniczo położonym Zakładzie Aktywności Zawodowej  w Juchowie w powiecie szczecineckim. Tym razem gościem spotkania byli przedstawiciele ZAZ w Pile. Pierwszy dzień został poświęcony na szkolenie w zakresie  seksualności osób niepełnosprawnych brawurowo przeprowadzone przez niezastąpioną Joannę Płuskę, psycholog, psychoterapeutę, Pani Joanna od blisko 15 lat pracuje z osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością i ich rodzinami w Milickim Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych. Jest też członkiem Zespołu ds. seksualności osób niepełnosprawnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, a także biegłym sądowym.

Drugi dzień  przeznaczono  na omówienie  tematu dostępności  kadry pielęgniarskiej w ZAZ oraz zmianom proponowanym na konwent Marszałków przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w zakresie wskaźników zatrudnienia  z art. 29 ustawy o rehabilitacji. Po raz kolejny kluczowym okazała się sama formuła spotkania. Nieformalny charakter służył nie tylko nawiązywaniu  bezpośrednich relacji ale także wymianie informacji i doświadczeń. Słowa podziękowania należą się dyrektor Katarzynie Marudzie i jej pracownikom, którzy  przez całe spotkanie dzieliły się swoimi doświadczeniami w całym spektrum zagadnień  związanych z bieżącym prowadzeniem Zakładu.

Pokłosiem spotkania były: wniosek do BPON o dopuszczenie możliwości zatrudnienia również opiekuna medycznego do świadczenia doraźnej opieki medycznej dla pracowników ZAZ. Rozwiązanie to  mogłoby stanowić panaceum na brak braku dostępności wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego.  

Wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na konwent Marszałków w zakresie zmian w art. 29 ustawy  rehabilitacji w odniesieniu do  zapisanych w nim wskaźników zatrudnienia. Obecne regulacje ustawowe, wskazane w art. 29 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2019 r. poz.  1172), zakładają dwa rygorystyczne wskaźniki, tj.:
 • co najmniej 70% wszystkich pracowników w ZAZ stanowią osoby z niepełnosprawnością,
 • stan zatrudnienia osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może być wyższy niż 35% ogółu zatrudnionych.
Obecnie dużym wyzwaniem dla ZAZ staje się poszukiwanie nowego pracownika z odpowiednim stopniem niepełnosprawności, często – dla płynności pracy i finansowania – z dnia na dzień. Utrzymanie w ZAZ wskaźnika na odpowiednim poziomie jest szczególnie kłopotliwe w ZAZ zlokalizowanych w małych miejscowościach. Dalsze utrzymywanie obecnych założeń ustawowych w tym zakresie uważa się
za niecelowe i wpływające dezorganizująco na funkcjonowanie ZAZ.
W ocenie ROPS zniesienie procentowego ograniczenia osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jak i otwarcie katalogu schorzeń i dysfunkcji potencjalnych pracowników ZAZ, stwarza dodatkową szansę na zwiększenie udziału tych osób w procesie rehabilitacji zawodowej, a w efekcie – podjęcia przez nich zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
 
Następne spotkanie roboczo zaplanowano na pierwszą dekadę października, tym razem będziemy gościć w ZAZ Gryfino –  bodaj  jedynym takim Zakładzie gdzie obok tradycyjnych działów produkcji funkcjonuje…  strzelnica sportowa.

Wniosek do BPON

Wniosek na Konwent Marszłaków art. 29 ustawy o rehabilitacji.

I spotkanie ZAZ-ów / Goleniów

25 marca 2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zakładów Aktywności Zawodowej z województwa zachodniopomorskiego.
Naszym bogactwem jest nasza różnorodność – zarówno gdy chodzi o formułę organizacji, historię, przebytą drogę czy zdobyte doświadczenie jak i skalę i rodzaj działalności. Pomimo wszystkich tych różnic w codziennej działalności przychodzi nam mierzyć się z podobnymi problemami stąd istotnym wydaje możliwość wymiany doświadczeń w formule bezpośrednich spotkań przedstawicieli Zakładów Aktywności Zawodowej oraz podmiotów współtworzących ekonomię społeczną – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Oddziału Terenowego PFRON, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Teraz oddajemy do dyspozycji także tę stronę internetową. Tu publikujemy najważniejsze dokumenty, pisma, wystąpienia, apele dotyczące najważniejszych, najbardziej palących kwestii.

Treść wystąpienia do Minister E. Rafalskiej w sprawie zmiany kwoty algorytmu

Treść pisma do poseł M. Kochan w sprawie postulowanych zmian w ustawie o rehabilitacji

Spotkanie z wiceministrem Krzysztofem Michałkiewiczem

25 lipca 2019 roku w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie przedstawicieli ZAZ z naszego Związku z Wiceministrem Krzysztofem Michałkiewiczem, Wiceprezesem PFRON Tomasz Maruszewski oraz Dyrekcją BON (dyrektor Jacek Welter i wicedyrektor Małgorzata Paprota).
 

Związek reprezentowała liczna grupa członków Związku (13 ZAZ, 20 osób).

Spotkanie trwało około 3 godzin, przyniosło wiele konkretnych propozycji i rozwiązań kwestii przedstawianych wielokrotnie przez Związek i członkowskie ZAZ-y.
 
Minister Michałkiewicz podkreślił, że stało się tak pod wpływem wielokrotnie wyrażanych postulatów Związku i bardzo licznych listów od ZAZ członkowskich z całej Polski.
 
Ustalenia są następujące:
 1. Algorytm. Od 1 października wzrost o 750 zł, tj. do kwoty 22750 zł, od 1 stycznia 2020 roku wzrost do kwoty 25000 zł. Rozporządzenie jest gotowe, na dniach będzie finalizowane (posiedzenie Rady Ministrów).
 1. Zmiany w ustawie. Ostateczny – oczekiwany przez Związek – kształt przybrały zapisy dotyczące: możliwości uzyskiwania przez ZAZ- y samorządowe dotacji podmiotowej,
  określenia terminu przekazywania zysku na ZFA do 15 lipca kolejnego roku.
Ustawa będzie procedowana na pierwszym lub drugim posiedzeniu Sejmu po jesiennych wyborach parlamentarnych.
 1. Wprowadzono możliwość współfunkcjonowania ZAZ i DPS w jednym budynku – stosowna zmiana ustawy o pomocy społecznej została przyjęta przez SEJM 19 lipca i jest skierowana pod obrady senatu ( http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3524)
 2. BON zajął jednoznaczne stanowisko w sprawie księgowania Funduszu solidarnościowego – w ocenie przedstawicieli BON 0,15 należy finansować w ramach tzw. „innych niezbędnych” (par. 8.1.12). Jeśli dany ZAZ robił inaczej, należy przeprowadzić stosowną korektę. Podobnie będzie należało postępować z pracowniczym funduszem kapitałowym. W tym onszarzez ZZ Polska prowadzi  jednak dalsze konsultacje.
 3. Waloryzacja algorytmu. Nie ma zgody na waloryzację wg wzrostu najniższego wynagrodzenia. BON oczekuje innej, mniej obciążającej budżet propozycji. Strona rządowa odrzuca prosty mechanizm indeksacji w oparciu wyłącznie o wskaźnik wzrostu płacy  minimalnej. Jak argumentowano – wynika to z konstrukcji algorytmu po stronie PFRON (im większy wskaźnik zatrudnienia tym niższe wpływy na PFRON). Dla nas  natomiast  oparcie  wskaźnika indeksacji wyłącznie  o wskaźnik inflacji również  nie jest  korzystny. Konstruując preliminarz  przede wszystkim zabezpieczamy przecież środki na wynagrodzenia i pochodne personelu, potem  koszty  mediów, transport  i  – w dalszej części inne punkty w tym pkt 12 „inne pozostałe”. Podwyżki cen energii w ostatnim okresie mają  niewiele wspólnego z inflacją, wreszcie nie ma też prostej korelacji miedzy rosnącą płacą minimalną a inflacją.
 4. Gdy idzie o nasze stanowisko wypracowane w Juchownie Przedstawiciele Biura Pełnomocnika sceptycznie odnieśli się do wniosku w zakresie zatrudniana opiekuna medycznego. Jednocześnie  w ocenie BON  przepisy nie wymagają  w tym obszarze umowy  o pracę. Opieka może być gwarantowana również na podstawie  umowy zlecenia z pielęgniarką bądź placówką medyczną. Ważna jest niezwłoczna  dostępność. 
 5. Zgodnie ze stanowiskiem BON będącym pochodną stanowiska MSWiA pracownicy ZAZ zorganizowanego w formule samorządowego zakładu budżetowego nie mają statusu pracownika samorządowego. Status ten ma jedynie personel. ZAZ w Goleniowie wystąpił  do BON o przesłane pisemnego stanowiska w tym zakresie.
 6. BON przedstawił propozycję zmian w zakresie kontroli gospodarowani środkami gromadzonymi na ZFA. Zgodnie z przedstawionymi założeniami kompetencje wojewody miałyby zostać jasno  sprecyzowane i nie dotyczyłyby  merytorycznej oceny  poszczególnych wydatków. W tym zakresie kompetencje  mają być powierzone kontroli skarbowej.
 7. BON sceptycznie odnosi się do postulatu zmiany limitu wykorzystania  40 proc środków ZFA na poprawę warunków pracy i rehabilitacji oraz warunków socjalnych oraz higieniczno-sanitarnych do progu 50 proc ogólnej puli środków dostępnych  na ZFA. Decydującym  jest tu stanowisko UOKIK, który obawia się, iż  inwestowanie w infrastrukturę może prowadzić do  zaburzenia konkurencyjności tym samym  stając w kontrze do idei ZAZ zgodnie z którą  celem funkcjonowania Zakładów Aktywności Zawodowej jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych natomiast realizowana działalność usługowo- wytwórcza ma charakter poboczny, marginalny, służący wyłącznie realizacji celu podstawowego.
W tym obszarze ZAZ w Goleniowie opracowuje  stanowisko, w którym szerzej  przytoczone zostaną argumenty  wskazujące na  brak występowania przesłanki  o zaburzeniu konkurencyjności w efekcie realizowanej działalności wytwórczo – usługowej
 1. Kwestia art. 22 oraz 29 nie była dyskutowana – trwają uzgodnienia wewnątrzrządowe. Podobnie ma się rzecz z pozostałymi postulatami ZPZAZ. Oczywiście będziemy je nadal zgłaszać i monitorować.